As alle minse zónge

Door Frits Deubel

As alle minse zónge
Waat zoel de waereld moeëjer zien
as alle minse zónge
wannier ze blie d`n daag
mit ein opgewek leed begónne,
zoeë hand in hand,
éin lange rie
van plezeer klanke makend,
elkaar mit elke nieje toeën
deep in `t herte rakend.

Waat zoel de waereld moeëjer zien
as alle minse lachte
en enthousias eur medemins
ein serenade brachte,
as dao gen ruzie mier bestónd
en ech gen stum zoel zwiège,
tot in de hemel `t gezang
van erm en rièk zoel stiège.

Waat zoel de waereld moeëjer zien
as alle minse zónge
en met ein jublend lofgezang
geweld veur good bedwónge.
As dich en ik nów ens vanaaf
vandaag daomei beginne,
help det misschien ein stökske mei
`t kwaod te euverwinne.

Venloos: Wiel Doesborg