Privacy veurschrifte

1. Privacy beleid Dialekvereiniging Veldeke Venlo.

Binnen Dialekvereiniging Veldeke Venlo wordt gewerkt met persoonsgegevens van aangesloten organisaties, overige (culturele) organisaties en individuen en leden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed kunnen uitvoeren om de volkscultuur met name de Limburgse dialecten levendig te houden en Limburgse cultuur (erfgoed). De betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat Dialekvereiniging Veldeke Venlo zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale omgeving stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Ode aan Sef Cornet Dialekvereiniging Veldeke Venlo is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Dialekvereiniging Veldeke Venlo geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, en gegevensverzamelingen van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. Dit privacy beleid van Dialekvereiniging Veldeke Venlo is in lijn met het algemene beleid van Dialekvereiniging Veldeke Venlo en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

2. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens.

Dialekvereiniging Veldeke Venlo is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

3. Uitgangspunten

Dialekvereiniging Veldeke Venlo gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Dialekvereiniging Veldeke Venlo houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

3.3.1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

3.2.1 Grondslag en doelbinding.

Binding met Dialekvereiniging Veldeke Venlo zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

3.3.3 Dataminimalisatie

Dialekvereiniging Veldeke Venlo verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Dialekvereiniging Veldeke Venlo streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

3.4.4 Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

4.3.5. Integriteit en vertrouwelijkheid

Dialekvereiniging Veldeke Venlo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Dialekvereiniging Veldeke Venlo voor passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het verwerkingsregister van Dialekvereiniging Veldeke Venlo . Dialekvereiniging Veldeke Venlo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

4.3.6. Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt door het bestuur van van Dialekvereiniging Veldeke Venlo afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.
Dialekvereiniging Veldeke Venlo verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

4.3.7. Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) zoveel mogelijk beperkt.

4.3.8. Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene(n) mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.

4.3.9. Rechten van betrokkenen

Dialekvereiniging Veldeke Venlo honoreert alle rechten van betrokkenen.

4.4 Verwerking

4.1. Persoonsgegevens van aangesloten organisaties

Persoonsgegevens van aangesloten organisaties worden door Dialekvereiniging Veldeke Venlo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering van afspraken zoals vastgelegd in het jaarlijks programma van Dialekvereiniging Veldeke Venlo.

Grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Dialekvereiniging Veldeke Venlo de volgende persoonsgegevens vragen:
 • Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Adres – Telefoonnummer – E-mailadres;

Persoonsgegevens worden door Dialekvereiniging Veldeke Venlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u lid of donateur bent of gebruik maakt van activiteiten van Dialekvereiniging Veldeke Venlo

5.4.2. Persoonsgegeven van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Dialekvereiniging Veldeke Venlo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve en organisatorische doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Uitvoering netwerkfunctie. Grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Dialekvereiniging Veldeke Venlo de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Adres – Telefoonnummer – E-mailadres;

Deze persoonsgegevens worden door Dialekvereiniging Veldeke Venlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Mits de leverancier hier toestemming voor heeft gegeven bewaren we de gegevens gedurende onbepaalde tijd in het kader van het uitvoeren van de netwerkfunctie van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. Na maximaal zeven jaar wordt deze toestemming opnieuw geverifieerd.
 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5.4.3. Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees en Kroedwis

Persoonsgegevens van nieuwsbrief kroedwis worden door door het bestuur van van Dialekvereiniging Veldeke Venlo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon door middel van digitale nieuwsbrieven. Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
 • Toestemming van de betrokken persoon.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Dialekvereiniging Veldeke Venlo de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Adres – Telefoonnummer – E-mailadres;

Deze persoonsgegevens worden door Dialekvereiniging Veldeke Venlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men is aangemeld. In iedere nieuwsbrief en Kroedwis bestaat de mogelijkheid tot afmelding.

6.4.4. Persoonsgegeven van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Dialekvereiniging Veldeke Venlo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informeren over diensten, projecten en activiteiten van Dialekvereiniging Veldeke Venlo.

Grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (het uitvoeren om de volkscultuur met name de Limburgse dialecten levendig te houden en Limburgse cultuur (erfgoed)
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dialekvereiniging Veldeke Venlo de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Adres – Telefoonnummer – E-mailadres;

Deze persoonsgegevens worden door door het bestuur van van Dialekvereiniging Veldeke Venlo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men wordt gezien als geïnteresseerde.

6.4.5. Beveiliging

Dialekvereiniging Veldeke Venlo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dialekvereiniging Veldeke Venlo kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  -Dialekvereiniging Veldeke Venlo hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Dialekvereiniging Veldeke Venlo maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  -Het bestuur van Dialekvereiniging Veldeke Venlo is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7.4.6. Rechten

Personen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Dialekvereiniging Veldeke Venlo van deze personen heeft ontvangen. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van deze persoonsgegevens (of een deel hiervan). Dialekvereiniging Veldeke Venlo kan personen vragen zich te legitimeren alvorens gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien Dialekvereiniging Veldeke Venlo persoonsgegevens verwerkt op basis van verleende toestemming hiertoe, dan heeft betrokkene altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7.4.7. Klachten

Indien personen een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens, dan kunnen zij hierover direct contact met door het bestuur van van Dialekvereiniging Veldeke Venlo opnemen. Personen hebben altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

7.4.8. Vragen

Mocht u naar aanleiding van ons privacy beleid vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact via;

7.5. In werking treding

Dit privacy beleid is in werking getreden op 24 mei 2018, na vaststelling door het bestuur van van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien. Het aangepaste beleid zal worden gepubliceerd op www.veldeke-venlo.nl, zodat hier altijd de meest actuele versie te vinden is. Aldus vastgesteld door het bestuur van Dialekvereiniging Veldeke Venlo.