Flujas wuurt gerdeneer

Math Kerbosch

Wie Flujas pas getrouwd waas,
Toen zag zien vrouw ,,zeg Fluu,
Weej gaon vanaovend danse
`t is kermis in Genuue.

Dich steis altièd zoë veerkant
Met twië bein op de grônd,
Det zal dich zeker good doon,
Zo`n welske in ut rônd.

Maar Flujas zag beteuterd:
,,Ik wil gaer danse schat,
Maar ik heb al zeeve waeke
Genne cent soldei gehad.

`t is dao in Roëme dondere,
Inflasie schrief de krant
De wets waat det beteikent:
Gen cente beej de hand.

Gen cente, gen soldaote,
Ik schei d`r nôw mit oèt,
Ik gaon lever gerdeneere
En trek dit pekske oèt.

Ik gaon ein land ôntginne
Doeën beej de groëte hei,
Ik gaon kômkômmers paote,
En selderie en prei.

As `t waer ein bietje meivelt,
Dan kriege we hièl vuuël werk
Weej bringe dan ôs greunte,
Wies in Kölle aan de kerk