Vrindschap

Jan Arts in ’t Veldes

Vrindschap hoést in blieje hârte.
Vrindschap is nörges te koup.
`t Kan ok bes, hiél langsaam greuje.
Soms kriegse d’r enne hiele houp.

Vrindschap is ok net en snoepje,
Dich prufs d’r vân en wils dân miér.
Dich kâns `t kriége, mâr ok gaeve
En `t vult gaot dân, kiér op kiér.

Mâr de allerschoënste vrindschap,
Ik weit `t zaeker, gans gewis,
Is dât opens, gewoëne vrindschap,
Oétgegreujd tot laefde is.